Ben Gurion University - Home Page אוניברסיטת בן גוריון - דף הבית
   
| | | | | |
 

תהליך סגירת התואר וקבלת אישור זכאות

 

סגירת התואר השני מתבצעת לאחר שהתלמיד נבחן בבחינת גמר והשלים את כל חובות הלימודים. במידה שיש קורסים עודפים, על התלמיד להעביר למזכירות מוסמכים טופס להשמטת ציון מהממוצע (ראה סעיף טפסים).

תלמידים שיסגרו תואר עד סוף דצמבר יכללו בטקס הבוגרים שיערך ביוני.

 

אישור זכאות ותדפיסי לימודים ישלחו לבית התלמיד מיד לאחר שימלא את כל התנאים הבאים:

א.       הגשת 4 עותקים כרוכים וחתומים (ע"י התלמיד המנחה/ים) למזכירות מוסמכים. יש להכניס לעותקים אלה את כל התיקונים שנדרשו במהלך השיפוט והבחינה.

ב.       תשלום יתרת חשבון שכר לימוד כבוגר. השובר נשלח לבית הבוגר על-ידי מדור שכר לימוד. במידה שאין חובות קודמים, יחוייב הבוגר בגין עלות בחינת הגמר. למידע מפורט על שכר הלימוד יש לעיין בחוברת ההוראות וההסברים לסדרי הרשמה ותשלום שכר לימוד של מדור חשבונות סטודנטים. המידע מפורסם גם באתר האינטרנט שלהם.

ג.        החזרת ספרים לספריה.

 

טקס בוגרים נערך מידי שנה בחודש יוני. הזמנות נשלחות לבתי הבוגרים על-ידי מזכירות מוסמכים לקראת מועד הטקס.

 

חשוב מאוד לעדכן לגבי שינוי כתובת וטלפון, כדי שנוכל להיות עמכם בקשר גם לאחר סגירת התואר. אפשר לעדכן בטלפון (6467392) או במייל  luba@bgu.ac.il

 

קישור להורדה כקובץ :
 
   
חפש
Powered by Microsoft Sharepoint
מידע כללי
מועמדים
מלגות הצטיינות
מלגות קיץ
מטרות הלימודים
מדעי היסוד - מנחים
אפידמיולוגיה - מנחים
סוציולוגיה של הבריאות
מנחים
ניהול מערכות בריאות
מנחים תואר שלישי
יעוץ ורשום לקורסים
אבני דרך להתקדמות במחקר
סגירת התואר וקבלת אישור זכאות
תוכנית לימודים ומערכת שעות
טפסים
תקנון וסדרי לימוד לתואר שני
תוכנית לביורפואה יישומית וביואתיקה
שנתון
הודעות
ועדת מלגות- למורשים בלבד
צור קשר
פרסום ציונים
 |   |   |   |   |